خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بیماری لکه طاووسی درختان زیتون

  • ۱۲۴
بیماری لکه طاووسی درختان زیتون

راه های کنترل و مبارزه:

یک) بهبود تهویه از طریق انجام هرس داخل تاج درخت

دو) افزایش مصرف کودهای پتاسه

سه) استفاده از ارقام مقاوم به بیماری

چهار) عدم احداث باغ در اراضی دارای خاک های سنگین

پنج) رعایت بهداشت زراعی و حذف علف های هرز اطراف درختان

شش) استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس با نسبت ١۰ در هزار در اواخر پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس با نسبت ١۰ در هزار در انتهای زمستان

- سم پاشی با بردوفیکس با نسبت ۵ در هزار قبل گل دهی درختان

- سم پاشی با بردوفیکس با نسبت ۵ در هزار قبل از تشکیل میوه

ابزار وبمستر