• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

محلول پاشی برگی

  • ۲۴۷
محلول پاشی برگی

راه های جذب برگی روزنه ها و کوتیکول برگ هستند. روزنه ها در تبادلات گازی نقش دارند، اما در ورود برخی از عناصر به درون گیاه نیز موثرند. ترکیباتی مانند سولفیدها، آمونیاک، نیتریت ها و برخی عناصر دیگر از این طریق جذب میشوند. محلول پاشی روی گیاهان، که اصطلاحا تغذیه برگی نیز گفته میشود، در برخی موارد از مصرف عناصر در خاک بهتر و مفیدتر است.

در زمانی که شرایط خاک نامساعد باشد یا به علت بالا بودن PH خاک و یا آهکی بودن، کود مصرفی در خاک، برای گیاه غیر قابل استفاده است. مثلا سولفات آهن را در خاک های قلیایی نمیتوان مصرف کرد. پس بهترین روش در این حالت محلول پاشی است. علاوه بر این، برای برطرف کردن سریع علائم کمبود، در روی گیاه، روشی مطلوب است.

و اما محدودیت های محلول پاشی: همه عناصر را نمیتوان استفاده کرد؛ کل نیاز گیاه را نمی توان‌ تامین کرد. برای مثال کود اوره را میتوان از طریق محلول پاشی به گیاه اضافه کرد ولی کود های فسفر و پتاسیم، در محلول پاشی استفاده نمیشوند. معمولا عناصر کم مصرف در محلول پاشی استفاده می گردند. 

غلظت عناصر غذایی که محلول پاشی میشوند نیز نکته قابل توجهی است؛ زیرا در غلظت های زیاد گیاه به اصطلاح میسوزد. معمولا غلظت مناسب را یک تا دو در هزار در نظر میگیرند.

ابزار وبمستر