خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سموم غیرمجاز چه سمومی هستند؟

  • ۱۲۳
سموم غیرمجاز چه سمومی هستند؟
این روزها، به خصوص در نقاطی از کشور که کشاورزی رونق دارد، فروشگاه های سم و کود به وفور یافت میشوند. نکته مهم این جاست که باید تشخیص دهیم سمی که در حال خرید آن هستیم، جز سموم مجاز و کم خطر برای انسان است یا خیر؟
تعریف سموم غیرمجاز:
۱/فاقد برچسب استاندارد بلشد؛
۲/مطابق مصوبه هیئت نظارت سموم نباشد؛
۳/بسته بندی آن ها به صورت غیرمجاز تغییر یافته باشد؛
۴/در لیست سموم مجازی که از سوی سازمان حفظ نباتات اعلام شده باشد، موجود نباشد.
۵/به طور غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده باشد.
۶/فاقد مجوز توزیع و آزمایشات کننرل کیفی باشد.
۷/خارج از مراکز تولید، توزیع و فروش به بازار عرضه گردد.

ابزار وبمستر