خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

هرس و تربیت درختان مرکبات

  • ۱۹۴
هرس و تربیت درختان مرکبات

مرکبات، درختانی همیشه سبز هستند؛ بنابراین نسبت به درختان خزان دار، به هرس کمتری نیاز دارند، ولی برای حفظ عملکرد و کیفیت میوه، نیاز است که به طور منظم، هرس شوند.هرس با افزایش نفوذ نور به درون تاج، کیفیت میوه را افزایش داده و همچنین، موجب کاهش تناوب باردهی می شود. کاهش ارتفاع درختان بـا هرس، علاوه بر سهولت برداشت میوه، هزینه های کارگری را نیز کاهش می دهد. در درختان بالغ هرس نشده، محل میوه دهی به قسمتهای بالایی و خارجی تاج منحصر می شود؛ اندازه و کیفیت میوه کـاهش مـی یابـد و ممکن است درختان هرساله میوه تولید نکنند؛ همچنین تراکم زیاد برگ ها و سرشاخه، مانع نفوذ محلول ها به بخشهای درونی تاج می شود، بنابراین راندمان محلولپاشـی سـموم و عناصـر غـذایی بـه شـدت کـاهش می یابد. در فایل زیر، انواع مختلف هرس در درختان مرکبات، زمان مناسب و نیز اصول انجام آن بـر اسـاس نتایج کارهای تحقیقاتی و میدانی تشریح شده است:

دانلود

ابزار وبمستر