خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل صحیح علف های هرز

  • ۱۰۹
کنترل صحیح علف های هرز

استفاده از علف کش ها در باغات میوه، جهت مبارزه با علف های هرز با احتیاط هایی همراه است؛ بدین جهت اکثرا، به روش مبارزه مکانیکی (از بین بردن بوسیله بیل یا دست و ...) اکتفا می کنند. متخصصان تقسیم بندی های متفاوتی برای علف های هرز قائل شده اند. از جمله علف های هرز یکساله و علف های هرز چند ساله و نیز علف های هرز باریک برگ و علف های هرز پهن برگ و ... این تقسیم بندی موجب شده علف کشها نیز بر اساس چنین ساختاری تهیه شوند.

برای مصرف علفکش در باغات میوه نکاتی را باید در نظر گرفت:

یک) جهت کنترل بهتر سمپاشی در باغات باید از نازل های خطی پاش یا سمپاش های دستی تلمبه ای استفاده کرد .

دو) توصیه می گردد در اواخر زمستان از علفکش ترفلان قبل از بیل زدن پای درختان برای کنترل بذور علف های هرز یکساله استفاده گردد.

سه) بهترین زمان برای از بین بردن علف های هرز در فروردین ماه که علفهای هرز 2 تا 3 برگی هستند می باشد.

چهار) برخی علف های هرز مثل قیاق که بیشتر در مناطق آبخیز رویش دارند با زهکش نکردن اضافات آب قابل کنترل هستند.

پنج) مصرف هرگونه علفکش و توصیه آن بایستی با نظر گیاه پزشک و کارشناس مربوطه انجام گیرد.

شش) در مصرف علف کشها بهتر است داخل جوبها که محل تجمع و در نهایت جلوگیری کننده از روان شدن آب آبیاری می باشد نیز مد نظر قرار گیرد.

هفت) استفاده از مالچ ها برای کنترل علفهای هرز زیر درختان که خطرات کمتری نسبت به علف کشها دارد توصیه می گردد.

هشت) علف کش های پارگوات و رانداپ از جمله علف کش های عمومی هستند که هم بر پهن برگها و هم بر نازک برگها اثر دارند. پارگوات بیشتر روی علف های هرز یکساله اثر دارد و رانداپ به خاطر سیستمیک بودن بر چند ساله ها نیز تاثیر دارد و بایستی در باغات دارای درختان کمتر از سه سال مصرف نگردد و دلیل آن هم عمق کم ریشه های درختان است که زوتر تحت تاثیر علفکش رانداپ قرار می گیرد.

نه) علف کش های سوپرگالانت، نابواس، فوکوس علفکش انتخابی موثر بر نازک برگها هستند که بر روی درختان بی خطر هستند و می توانند بدون نگرانی در زیر درختان مصرف شود.

ده) مصرف علف کش توفوردی در باغات بسیار خطرناک می باشد. هرچند که در موارد نادر بر روی درختچه تمشک که در حاشیه باغات میروید موثر می باشد.

ابزار وبمستر