• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بیماری سفیدک داخلی شمام

  • ۳۵۲
بیماری سفیدک داخلی شمام

علائم اولیه سفیدک داخلی شمام به صورت لکه های کلروتیک کوچک در برگهای پایینی و سپس در برگهای جوان، حاشیه لکه ها نامنظم، زمانی که سطح برگ برای مدت طولانی مرطوب باشد، لکه های آبسوخته در سطح زیرین برگها توسعه می یابد. در شرایط مرطوب اسپورانژیومها (اندامهای تولیدمثلی قارچ، تصویر پایین سمت چپ) در سطح زیرین برگ به رنگ خاکستری ظاهر می شود؛ لکه ها بتدریج در هم ادغام و نکروتیک می شوند و ممکن است کل برگ ازبین برود، آلودگی شدید منجر به از بین رفتن برگ و کاهش توسعه میوه می شود.

از منظر علم گیاه پزشکی همیشه پس از بارندگی و وقوع سیلاب های شدید، شرایط برای طغیان و خسارت زایی قارچهایی مانند پیتیوم و فیتوفترا (عوامل ایجاد کننده مرگ گیاهچه، گوموز و پوسیدگی طوقه و ریشه در درختان) و همچنین سفیدکهای دروغی به شدت افزایش پیدا میکند.

توصیه می شود که علاوه بر رعایت سایر نکات زراعی و باغی، به محض مساعد شدن شرایط، بایستی مزارع و باغات با ترکیبات موثر و کم خطر مانند اگریفوس محلولپاشی شود که حاوی دو عنصر اصلی فسفر (فسفونیک اسید) و پتاسیم بوده که با تحریک گیاه به تولید فیتوآلکسین هم باعث تقویت سیستم ایمنی گیاه شده و هم به طور مستقیم به عوامل بیماریزای گیاهی حمله می کند و همچنین باعث بهبود کمیت و کیفیت محصول می شود.

ابزار وبمستر