• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بیماری لکه آجری برگ بادام

  • ۲۴۷
بیماری لکه آجری برگ بادام

بیماری لکه آجری برگ بادام، مهمترین بیماری برگی بادام درایران است. اگر از خسارت این بیماری جلوگیری شود، محصول بادام کشور، حداقل ۲۰ درصد افزایش می یابد. لکه آجری از بیماری هایی است که سالی یک بار آلودگی ایجاد می کند. عامل این بیماری قارچی به نام پولیستیگما است. این قارچ زمستان را در برگ های آلوده پای درخت، می گذراند

لکه های روی برگ که در اثر فعالیت این قارچ اتفاق می افتد، باعث کاهش فتوسنتز برگ شده، که این کاهش و کاهش کربن گیری توسط درخت، به صورت غیرمستقیم، در کاهش میزان محصول، تاثیرگذار است. درختان آلوده ضعیف شده و وقوع سرمازدگی و خسارت سایر عوامل زنده نیز، در آن ها افزایش می یابد

علائم بیماری:

این بیماری فقط به برگ حمله می کند، ابتدا لکه های بی شکل و سبز متمایل به زرد، ظاهر می شود. این بدین خاطر است که کلروفیل برگ در محل لکه ها کاملا از بین رفته و به رنگ زرد در می آید. با پیش روی قارچ، رنگ لکه ها از زرد به نارنجی تند و بعد به رنگ قرمز آجری در می آید

از اواسط تابستان، رنگ لکه ها کاملا قهوه ای و تیره شده و بافت برگ در این قسمت ها مرده و خشک می شود‌. گاهی نیز تمام پهنک برگ فاسد شده و می ریزد.

کنترل بیماری:

استفاده از ارقام مقاوم به این بیماری مانند رقم شاهرود ۱۲. ارقام مامایی و سفید حساس اند.

سمپاشی درختان بادام در بهار با دو بار سم پاشی با مخلوط بردو ۱/۵ درصد: سمپاشی اول با ظهور کامل برگ ها، یعنی دوهفته بعد از ریزش گلبرگ ها و سمپاشی دوم دو هفته بعد از اولی.

در صورت وقوع بارندگی در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد، سم پاشی سوم ضرورت می یابد.

 

ابزار وبمستر