خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

تاثیر عناصر گیاهی بر یکدیگر

  • ۱۱۲۰
تاثیر عناصر گیاهی بر یکدیگر

فلش های قرمزی که در تصویر بالا مشاهده می کنید، روبط آنتاگونیسمی یا بازدارندگی و فلش های سبز رنگ، روابط سینرژیسمی یا تحریک کنندگی بین عناصر غذایی مورد مصرف گیاهان را نشان می دهد.

اثر بازدارندگی بین دو عنصر بدین معناست که در هنگام مصرف همزمان دو یا چند عنصر، یکی یا هر دو تاثیر دیگری را در گیاه کاهش داده و یا حتی از بین می برد. همان طور که در تصویر نیز مشاهده می کنید، خواص آنتاگوکیسمی بین عناصر، بسیار بیشتر از خواص تحریک کنندگی بین آن هاست.

اثر تحریک کنندگی یا سینرژیسمی بین عناصر بدین معناست که در هنگام مصرف همزمان دو یا چند عنصر، عناصر موجود، جذب و یا انتقال یکدیگر را تحریک کرده و در واقع افزایش می دهند‌. بنابراین با توجه به نیاز گیاهان و در نظر گرفتن این روابط بین عناصر، باید در زمان کوددهی دقت کافی را به کاربرد تا پاسخ هر چه بهتری از گیاه دریافت کنیم‌.

برای حل مشکل روابط بازدارندگی عناصر، می توان از فاصله انداختن بین زمان کوددهی به گیاه استفاده کرد. به این معنی که برای مثال یک نوع کود را در اول این هفته، و کود بعدی را هفته آینده به گیاه داد.

ابزار وبمستر