• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بیماری شانکر ریزوکتونیایی سیب زمینی

  • ۲۶۱
بیماری شانکر ریزوکتونیایی سیب زمینی

بیماری شانکر ریزوکتونیایی سیب زمینی، یک بیماری خاکزاد و بذر زاد است. به این معنی که این بیماری یا در خاک وجود دارد و یا از ابتدا در بذر وجود داشته است. قارچ عامل این بیماری، به ساقه های زیرزمینی و سطح غده سیب زمینی حمله می کند و در نهایت باعث مرگ گیاهچه می شود.

علائم بیماری شانکر ریزوکتونیایی سیب زمینی:

کاهش تعداد غده های دختری، لکه های قهوه ای تیره و فرورفته روی سطح ساقه های زیرزمینی، احاطه ساقه ها توسط لکه زیر خاک و در نهایت از بین رفتن گیاهچه ها از علائم این بیماری است. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که کشت سیب زمینی پس از چغندر قند، یونجه، گوجه و حبوبات، آلودگی را افزایش می دهد.

کنترل بیماری شانکر ریزوکتونیایی سیب زمینی:

استفاده از غده های سالم و عاری از سختینه قارچ، ضد عفونی غده ها قبل از کاشت، استفاده از ترکیبات بیولوژیک، کشت سیب زمینی در تناوب با غلات، استفاده از کودهای دامی پوسیده، جلوگیری از تنش آبی در زمان تشکیل غده های دختری، استفاده از کود روی در مراحل اولیه و در نهایت برداشت به موقع سیب زمینی می تواند به کنترل این بیماری کمک کند.

ابزار وبمستر