• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تفاوت کود آلی و بیولوژیک

  • ۶۵۱
تفاوت کود آلی و بیولوژیک

✅✅ تفاوت ڪود آلی با ڪود بیولوژیڪ در چیست؟ 

در مواد آلی، یا در ڪودهای آلی، ترڪیباتی وجود دارند ڪه سرمنشا آنها از موجودات زنده گرفته شده است؛

اما در مواد بیولوژیڪ یا زیستی حتما خود موجود زنده یافت میشود.


مواد آلی یا ارگانیڪ مانند:

 ڪاه و ڪلش، عصاره های جلبڪ دریایی، و انواع اسید آمینه؛ ڪه همگی روزی روزگاری جزو بدن موجودات زنده ای مانند گندم، جلبڪ دریایی و غیره بودند.

مواد بیولوژیڪ یا زیستی مانند:

نیتروزیست،فسفوزیست،ازتوباکتر....ڪه خود موجود زنده یعنی باڪتری یا قارچ در این ڪودها وجود دارد.


برخی مواد دارای هر دو نوع ترڪیبات آلی و زیستی هستند، مانند:

ورمی_ڪمپوست ڪه هم مواد مترشحه از خود ڪرم خاڪی را دارد و هم تعداد زیادی از میڪروبهای مفید را دارا می باشد.