• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کاربرد فرمون در تعیین زمان مبارزه شیمیایی

  • ۴۲۴
کاربرد فرمون در تعیین زمان مبارزه شیمیایی

 معمولا حشرات در یک بازه زمانی خاص، در طبیعت دارای بیشترین جمعیت هستند. از این جمعیت به عنوان پیک پرواز نام برده می شود که تولید بیشترین تعداد تخم و در نتیجه خسارت را خواهند داشت. در صورت داشتن زمان پیک یا اوج پرواز، ما می توانیم بهترین نتیجه را در زمان استفاده از سموم شیمیایی و نابودی جمعیت آفت داشته باشیم. از طرفی با اطلاع دقیق از زمان پیک مصرف، میتوان از سم پاشی های مکرر و مشکلات مرتبط به ایجاد مقاومت در آفت و خطر باقی مانده سموم در محصول، جلوگیری نمود.

لازم به ذکر است، انجام سم پاشی بر اساس یک تاریخ تقویمی مشخص، معمولا نتایج رضایت بخشی را در کنترل آفات، در پی نخواهد داشت.

ظهور حشرات در طبیعت، تابع درجه حرارت محیط است و هم چنین تغییرات دمایی از سالی به سال دیگر متفاوت است. به طوریکه در سال هایی با زمستان و بهار سردتر، آفات دیرتر در طبیعت ظاهر می شوند

در آفاتی چون کرم سیب، کرم خوشه خوار انگور و پروانه چوب خوار پسته، استفاده از فرمون ها برای تعیین پیک پرواز در ایران متداول است.