• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • جهرم، بلوار سپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بیماری اسکب سیب زمینی

  • ۲۵۹
بیماری اسکب سیب زمینی

اسکب معمولی سیب زمینی (جرب) یک بیماری است که از خاک به گیاه منتقل می‌شود. این بیماری توسط یک شبه باکتری به نام استرپتومایسیس اسکبیز (Streptomyces scabies) ایجاد می‌شود. این ارگانیسم به ساقه‌ها، ساقه‌های رونده و ریشه‌های سیب زمینی و به ویژه به غده‌های جوان که سریعاً رشد می‌کنند حمله می‌کند و باعث زخم های زگیل مانند، با اندازه های متغیر و سپس چوب پنبه ای می شود.

این بیماری هم چنین توسط غده آلوده به مزرعه وارد می شود و مدت زمان نامحدود در مزرعه باقی می ماند.

روش های مدیریت این بیماری:

- کشت غده های عاری از بیماری

استفاده از گوگرد یا کودهای اسیدی مثل سولفات آمونیوم و سولفات منگنز که باعث کاهش بیماری می شود.

تنظیم آبیاری؛ با توجه به اینکه بیماری در خاک های خشک، شدیدتر است.

- تناوب زراعی