• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • جهرم، بلوار سپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نماتد ریشه گرهی و روش های مبارزه

  • ۱۶۹
نماتد ریشه گرهی و روش های مبارزه

نماتد ها موجودات کرمی شکلی هستند که به صورت انگلی، شکارگر و آزادزی وجود دارند. اکثراً دوجنسی هستند و در خاک، آب های روان و اقیانوس ها وجود دارند. نماتد های انگل گیاهی کرمی شکل و طول آن ها از نیم میلیمتر تا دو سانتی متر متغیر است. اکثر نماتد های انگل گیاهی خاکزی هستند و به ریشه گیاهان حمله می کنند و نماتد های ریشه گرهی نامیده میشوند.

نحوه خسارت نماتد:

این موجودات به برخی از محصولات کشاورزی و به ویژه به صیفی جات و سبزیجات حمله میکنند. البته دامنه گستره وسیعی دارند و به جالیز، سبزیجات، حبوبات و محصولات علوفه ای، دانه های روغنی، درختان و درختچه ها، گیاهان زینتی و حتی علف های هرز نیز حمله می‌کنند. این نماتدها با فعالیت روی ریشه های گیاه، باعث به وجود آمدن گره هایی روی ریشه و به ویژه ریشه های فرعی شده که باعث می‌شود ریشه نتواند آب و مواد غذایی را از خاک بگیرد و علائمی روی قسمت هوایی گیاه ظاهر شود.

علائم خسارت نماتد:

ضعف عمومی گیاه، کم رشدی، زردی، کوتولگی و پژمردگی. که با توجه به اینکه علائم کمبود وبرخی بیماری های گیاهی نیز، به همین شکل است، با بررسی ریشه می توان به وجود این موجودات پی برد.

روش های کنترل نماتد:

1- کنترل شیمیایی: که به دلیل مضر بودن نماتد کش ها برای محیط زیست و مصرف کنندگان، کمتر توصیه می شود.

2- مبارزه بیولوژیکی: که این مورد نیز به دلیل اقتصادی نبودن و هم چنین تاثیرگذاری پایین، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. از این موارد می توان به استفاده از گل جعفری و یا عصاره دانه درخت چریش به دلیل ماده سمی اشاره کرد.

3- آیش و تناوب: به دلیل وسیع بودن دامنه نماتدها، استفاده از تناوب زراعی زیاد کارساز نخواهد بود. البته با کشت گیاهان غیرمیزبان مانند غلات، میتوان از جمعیت آن ها کاست. در رابطه با آیش نیز نکاشت زمین به مدت یکسال و هم چنین از بین بردن علف های هرز زمین در این مدت، در کاهش جمعیت آن ها موثر خواهد بود.

4- کنترل زراعی: استفاده از شخم تابستانه یا غرقابی مزارع آلوده با کشت برنج نیز می تواند مفید باشد.

5- آفتاب دهی: استفاده از آفتاب دهی در محصولات پردرآمد و به ویژه در گلخانه ها نیز، مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات نشان داده است که ضدعفونی خاک گلخانه ها با کمک پوشش پلاستیکی و کود حیوانی، در کنترل بیماری های خاکزاد و هم چنین کنترل علف های هرز مفید بوده است.

6- عدم استفاده از نهال های آلوده در مزرعه