• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مراحل احداث باغ

  • ۴۲۷
مراحل احداث باغ

در احداث یک باغ جدید دو حالت ممکن است رخ بنماید. در حالت اول محصول ویژه ای مورد نظر است و برای کشت آن باید زمین مناسبی یافت شود. در حالت دوم، که بیشتر همگانی است، زمین ویژه‌ای موجود است و باید درختی را که با آن زمین و منطقه سازش داشته باشد کشت گردد. در هر دو حالت احداث باغات شامل چهار مرحله است:

1- بررسی عوامل محیطی

2- بررسی عوامل اقتصادی

3- گزینش رقم و تهیه نهال

4- آماده ساختن زمین و کاشت نهال

ابزار وبمستر