• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان

  • ۱۵۱
عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان

واکنش درختان به عوامل محیطی، به دلیل چند ساله بودن و نحوه رشد و باروری آنها، تا حدودی با سایر گیاهان متفاوت است. از آنجا که درختان میوه، پس از بالغ شدن، حجم زیادی پیدا می‌کنند و باید با فواصل به نسبت زیادی از یکدیگر کشت شوند، تغییر دادن عوامل تشکیل دهنده محیط رشد و مناسب کردن آنها برای درختان کاشته شده اغلب اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است؛ در نتیجه باید سعی شود تا محیط کشت درختان از ابتدا مناسب باشد. مهمترین عوامل محیطی که نحوه رشد و میزان محصول یک درخت را تعیین می کند، عبارتند از:

1- دما

2- نور

3- موقعیت محل

4- خاک

5- آب و رطوبت نسبی