خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان

  • ۸۳
عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان

واکنش درختان به عوامل محیطی، به دلیل چند ساله بودن و نحوه رشد و باروری آنها، تا حدودی با سایر گیاهان متفاوت است. از آنجا که درختان میوه، پس از بالغ شدن، حجم زیادی پیدا می‌کنند و باید با فواصل به نسبت زیادی از یکدیگر کشت شوند، تغییر دادن عوامل تشکیل دهنده محیط رشد و مناسب کردن آنها برای درختان کاشته شده اغلب اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است؛ در نتیجه باید سعی شود تا محیط کشت درختان از ابتدا مناسب باشد. مهمترین عوامل محیطی که نحوه رشد و میزان محصول یک درخت را تعیین می کند، عبارتند از:

1- دما

2- نور

3- موقعیت محل

4- خاک

5- آب و رطوبت نسبی

ابزار وبمستر