• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عوامل موثر در عملکرد میوه گردو

  • ۸۸
عوامل موثر در عملکرد میوه گردو

عملکرد در خشک میوه ها تحت تأثیر عوامل زیر می باشد: 

1)تعداد گل های ماده تولید شده: که براساس تعداد جوانه هایی که در هر سال رشد می کنند، تعداد گل های موجود در هر شاخه تعیین می شود. 

2)درصد تشکیل میوه: برخی ارقام مانند فرانکت تنها باردهی انتهایی دارند و در انتهای هر شاخه معمولا یک یا دو جوانه گل تولید می کند، بنابراین اگر 100 درصد تشکیل میوه داشته باشیم بازهم محصول کمی تولید می کند. 

اما ارقام دیگر مانند پاین علاوه بر باردهی انتهایی، 40 تا 90 پ درصد باردهی جانبی دارد. همچنین ارقام با باردهی جانبی حدوداً دو برابر سریع تر از ارقام با باردهی انتهایی به بار می نشینند.

 3)اندازه میوه: اگرچه بزرگی میوه تأثیری بر روی عملکرد ندارد، اما معمولا خشک میوه های بزرگتر درصد مغز بیشتری دارند. بهترین وسیله اندازه گیری اندازه خشک میوه، وزن مغز است. اکثر ارقام امروزی 5 تا 7 گرم مغز دارند و ارقام جدید 7 تا 9 گرم وزن دارند. یکی از اهداف بهنژادی رساندن وزن مغز به حدود10 تا 11 گرم است.

4)اندازه درخت: گاهی اوقات درختان کوچک ممکن است به اندازه درختان بزرگ و یا حتی بیشتر در واحد سطح محصول تولید کنند.

تعداد میوه نمی تواند یک مشخصه خوب برای ارزیابی میانگین وزن میوه در درختان گردو باشد.