• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

زنبور مینوز برگ نارون

  • ۱۵۵
زنبور مینوز برگ نارون
حشره کامل این آفت زنبوری است از خانواده Tenthredinidae که گونه های مختلف آن عموماً گیاهخوار بوده و در جنگل و فضای سبز شهری از اهمیت ویژه ای برخوردارند . 
طول بدن حشره حدود 3/5 تا 4 میلمتر، رنگ عمومی بدن سیاهرنگ که این رنگ در تمام بالها وقسمتی از پاها عمومیت دارد.
لاروها پنج بار جلد عوض می کنند و در پایان به رنگ سبز زیتونی در می آیند. تابستان و زمستان گذرانی این آفت در خاک و سطح آن و در داخل یک پیله کاغذی شکل، سپری می شود. شفیره دراواخر اسفندماه تشکیل می گردد. خسارت آفت در پاره ای مواقع شدید می باشد و از دور خسارت آن شبیه برگخوار نارون می باشد.
آثار تغذیه لاروهای جوان به صورت لکه های زرد رنگ در متن سبز رنگ به خوبی مشاهده می شود. لاروها با رشد خود رفته رفته تمامی سبزینه برگ را تغذیه نموده و در پایان دوره لاروی، ازبرگ های آلوده فقط اپیدرم زیری و روی برگ باقی میماند که سپس برگ خشک شده و می ریزد.
کنترل آفت : 
 همانگونه که در زیست شناسی آفت آمده، حشره، بیشتر مرحله لاروی کامل، پیش شفیره وشفیره خود را در پای درختان آلوده می گذارند. بنابراین پاک سازی زیر درختان و بیل زدن زیر تاجدرخت درپاییز و قرار گرفتن پیله ها در سطح خاک موجب می شود اثر سرما، در زمستان در رویلاروهای داخل پیله ها زیاد شده و در نتیجه باعث از بین رفتن آنها شود. اینکار اگر در چندین سالبه مورد اجرا گذاشته شود، نتایج کاملا رضایت بخشی خواهد داشت. 
جمع آوری حشرات کامل به علت کم فعالیت بودن آفت با زدن ضربه روی شاخه های درختان آلوده و جمع آوری آنها در روییک پارچه، اثر بسیار خوبی به همراه دارد. 
در پایان باید اضافه نماید بر خلاف برگخوار نارون که تاکنون بررسی های زیادی در سطح کشور در مورد آن صورت گرفته است، در مورد زیست شناسی و کنترل آن مطالعاتی نصورت گرفته است و لازم است طرح های مطالعاتی در این زمینه تهیه و اجرا گردد.
 

ابزار وبمستر