خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

کمبود پتاسیم در درختان گردو

  • ۱۶۰۰

علائم کمبود پتاسیم از اواخر بهار تا نیمه تابستان دیده می شود. برگ هـای مـسن ابتـدا بی رنگ(مانند کمبود ازت) شده و سپس نوک و حاشیه آن ها بافت مرده و پیچ خورده می شود و برگ به بالا تا می خورد. رنگ برگ در زیر ناحیـه تـاخوردگی (یعنـی بخـشی کـه بیرون است) خاکستری مانند (برنزی) میشود. اکثر برگ های متأثر معمولاً در وسط شاخه ها قـرار دارند. ممکن است اندازه برگ، میزان رشد شاخه، عملکرد، اندازه میوه و درصد دانـه هـای پرشـده نیز کاهش یابد . 

اصلاح کمبود:

اصلاح عارضه کمبود پتاسیم در خاک های شنی آسان تر از خاک های نرم اسـت . 

برای اصلاح کمبود پتاسیم می توان در بهار در خاک های شـنی، 200 کیلـو گرم و در خـاک هـای رسی و سنگین، 750 کیلو گرم کلرید پتاسیم یا سولفات پتاسیم بر هکتار به خاک دو سمت درخت یا به سیستم آبیاری اضافه کرد. ممکن است اصلاح کمبود پتاسیم در خاک های سنگین چند سال طول بکشد اما در خاک های شنی نباید دوز بالای کلرید پتاسیم تکرار شود زیرا موجب تجمع کلر در خاک می شود.

ابزار وبمستر