• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اختلال های قابل انتقال میوه در درختان

  • ۸۳

اختلال های قابل انتقال میوه در درختان:

 اختلال های قابل انتقال بـا پیونـد کـه در میـوه بـروز مـی کننـد، می تواند ناشی از ویروس یا عوامل شبه ویروسی باشـند. ایـن نـوع اختلال ها از بیماری های جالب توجه درختان میـوه هـستند کـه در باغات سیب سراسر جهان شیوع دارند. قبل از معمول شـدن روش انتخــاب پیونــدک عــاری از ویــروس، خــسارت ناشــی از ایــن اختلالها، به دلیل کاهش کیفیت میوه ها، در مناطقی زیاد بود کـه نهال ها و قطعـات آلـوده در دسـترس باغـداران قـرار مـی گرفـت. 

بعضی از عو امل مولد اختلال های قابل انتقال میـوه، موجـب زوال شدید درختان هم می شوند.

1)حلقه زنگاری(زنگاری حلقـوی و بـرگ چروکیـدگی): 

علائـم حلقـه زنگـاری روی میـوه در آغـاز بـه شـکل حلقـه هـای کمـی فرورفته و به رنگ سفید، یا بعضی وقت ها سبز، آشـکار مـی شـود که موقع رسیدن میوه حالت زنگاری پیدا میکند.

2)چروکیدگی سبز : 

علائم بیماری معمولاً منحصر به میوه است. با وجود این، بعضی از سویه های ویروس عامل، موجب زوال شدید درخت نیز می شوند. فرورفتگی در روی میـوه از علائـم مـشخص این اختلال میباشد.

3) شبه نیش زدگی: 

علائم بیماری شبه نیش زدگی روی میوه، شبیه خسارتی است که بر اثر نیش زدگی حـشره روی میـوه بـه وجـود می آید. بیشتر ارقام تجارتی سیب به این بیمـاری مبـتلا مـی شـوند. 

چند هفته بعد از ریزش گلبرگ ها یک تا چنـد فرورفتگـی ریـز و مخروطی روی میوه های مبتلا به بیماری ظاهر میشوند. 

 4)پوست زبری: 

علائم پوست زبری روی برگ و میـوه ظـاهر می شود و بارزترین علائم، وجود نواحی چوب پنبـه ای و قهـوه ای تیره زبر روی میوه است که آن را مانند میوه های آلوده به بیماری لکه سیاه میکند.

5)شکاف ستاره ای: 

در بهار، روی پوست میـوه درختـان مبـتلا به شکاف ستاره ای ممکن است شکاف های ستاره ماننـدی ایجـاد شود. در پاییز بعضی برگ های انتهایی این درختان، فنجانی شکل و برخی شاخه های انتهـایی دچـار سرخـشکیدگی مـی شـوند. بـروز شانکر در اطراف بعضی جوانه های شاخه های یکساله نیز گـزارش شده است. بازشدن جوانه ها و گل ها ممکن است بـا تـأخیر همـراه باشد. 

عامل بیماری : ویژگی های عامل یا عوامل چین خـوردگی سـبز، شـبه نـیش زدگـی، پوسـت زبـری و شـکاف سـتاره ای مـشخص نشده است. با این حال این عوامل با پیوند منتقل میشوند.

چرخه بیماری:

 این گونه اختلال های میـوه بـه آسـانی بـا پیونـد منتقل می شوند. استفاده گسترده از پایه هـای آلـوده و پیونـدک از درختان آلوده، موجب انتشار بیماری در فاصله هـای دور از هـم و شیوع شدید بیماری در بیشتر باغ ها میشود. انتـشار موضـعی ایـن بیماری ها در باغ مشاهده نشده است. 

 کنترل:

تنک کردن میوه، پیوندکردن ارقام متحمل یا واکـاری بـاغ بـا نهال های عاری از ویروس توصیه شده است.