• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عوامل موثر بر کمبود آهن

  • ۱۴۳

 

چندین عامل باعث کمبود آهن میشود که شامل:

 

1 -پائین بودن میزان آهن خاک

 

2 -بالا بودن غلظـت فلـزات سـنگین،

 

3 -تهویه ضعیف (زیادی Co2)

 

4 -درجه حرارت زیاد

 

5 -مصرف زیـاد کـود حیوانی(مخصوصاً در خاکهـای قلیـایی)

 

6 -پـائین بـودن میـزان مـواد آلـی (مخصوصـاً در خاک های اسیدی)

 

7 -اسیدیته زیاد خاک

 

8-اختلافات ژنتیکی

 

9-صدمات ریشه میباشد.

 

کمبود آهن، مشابه کمبود منیزیم، باعث میشود که تولید کلروفیل مختل گردد و میـزان کلروفیل برگ های جوان کم شود. در بیشتر گیاهان کلروز ابتدا بین رگبرگها مشـاهده می گردد.

 

غلظت آهن کل ممکن است در جاهایی که علائم کمبود مشاهد میشود بالاتر از غلظت آن در بافت های طبیعی باشد.حتی ممکن است نسبت Fe/P در این مواقـع بیشـتر از حـالتی باشد که برگ ها سبز هستند. بنابراین غلظت آهن کل کـاربرد کـم تری در تشخیص کمبود آهن دارد.

 

برای بر طرف کردن کمبود آهن می توان از فرم های آلـی وغیـر آلـی آهـن اسـتفاده کـرد.

 

منابع غیر آلی آهن شامل سولفات آهـن II ،سـولفات آهـن III ،اکسـید آهـن، سـولفات آهـن آمونیاکی و فسفات آهن آمونیاکی می باشد که البته ** این فرم ها زیاد رضایت بخش نمی باشـند. زیرا فرم های اکسیدی آهن (آهن III ظرفیتی) به فرم محلول نیستند.

 

منابع آلی آهن شامل کلات های آهن، مورد توجه بیشتری هستند و از کـلات هـای آهـن می توان EDTA ،HEDTA ،CDTA ،DTPA وEDDHA را نام برد. محلول پاشی با کلات آهن، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تـر اسـت. در صـورتی کـه از سیسـتم آبیـاری قطـره ای اسـتفاده می شود کاربرد آهن در آب آبیاری توصیه میشود.

ابزار وبمستر