• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

روش های کنترل شته سیب

  • ۸۹
روش های کنترل شته سیب

 شته ها دشمنان طبیعی زیادی از راسته های مختلف مثـل انـواع کفشدوزک ها و مگـس هـای سـیرفیده دارنـد ولـی در زمـان هـای طغیـان آفـت و بـا توجـه بـه قلـع و قمـع دشـمنان طبیعـی در اثر سمپاشی های بی رویه در اکثر مواقع نیاز به مبارزه شیمیائی است.

بهترین زمان کنترل شیمیایی آفت قبـل از ظهـور افـراد بالدار است، چرا که در آن صورت مبارزه به صورت لکه ای و فقط علیه کانون های آفت انجام می شـود. در اینجـا نیـز شایـسته اسـت زمـان مبارزه به گونه ای باشد که دیگر آفات مثل لیسه سیب (در منـاطق کوهستانی) را در بر گیرد در صورت ایجاد پیچیدگی در برگ هـا بهتر است از ترکیبات فسفره سیستمیک استفاده شود. 

ابزار وبمستر