خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

علف هرز تاج خروس

  • ۲۶
علف هرز تاج خروس

تاج خروس وحشی retroflexus Amaranthus 

 گیاهی است یکساله تابستانه، ساقه ایستاده بـا انـشعابات زیـاد، بلندی تا 2 متر، بافت خشن، سبز کدر، گل ها کوچک، سبز رنگ به صورت مجتمع در سنبله های انتهایی و با انتـشار وسـیع در سـطح کشور و قدرت تولید ده ها هزار بذر در هر بوته. 

زمینهـای شـخم خورده، نسبتاً خشک و حاصلخیز برای رشد آن مناسب بوده و تا حدودی گرما دوست نیز می باشند. 

انواع دیگری از تاج خروس های وحشی بـا ظـواهر و عـادات رویشی متفاوت در باغ ها رویش پیدا می کنند که بیشترین پراکنش را مورد اخیر دارد.

قابلیت تحمل بیشتری در مقابل عملیات تراش دادن یا کنده شده از خود نشان می دهند و امکان توسعه آنها بیشتر می شود.

ابزار وبمستر