• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مینوز لکه تاولی پشت برگ

  • ۵۶
مینوز لکه تاولی پشت برگ

این آفـت بیـشتر در منـاطق کوهستانی فعالیت دارد. مشاهدات مکرر حاکی از فعالیت شـدید آن در مناطق کوهستانی استان های تهران و اصـفهان (سـمیرم ) و بقیـه مناطق کشور است. بنابراین آفت در برخـی سـال هـا توانـایی وارد کردن خسارت شدید را دارا می باشد.

ایـن گونه، پروانـه کـوچکی اسـت بـا عـرض حـداکثر 8میلیمتر که زمینه بال های جلویی زرد با نقش و نگارهای سفید رنگ می باشد و مانند بقیه مینوزها بال زیرین باریک و ریشکدار است. لاروها نیز زرد رنـگ می باشند. 

آفت زمستان را به صورت شـفیره در داخـل دالان هـای برگ هـای ریختـه شـده مـی گذرانـد. پروانـه هـای حاصـل از ایـن شفیره ها، هم زمان با تـورم همـراه بـا تغییـر رنـگ جوانـه هـای گل(مرحله D جدول رویشی Flekinger) در طبیعت ظاهر شـده و بلافاصله اقدام به جفت گیری و تخم ریزی می کنند. تخم هـای آفـت به صورت منفرد و در سطح زیـرین بـرگ هـا گذاشـته مـی شـوند.

لاروها پس از تفریخ، از محل چسبیدن تخـم بـه بـرگ بـه داخـل پارانـشیم بــرگ وارد شـده و بـین دو اپیـدرم شــروع بــه فعالیــت می کنند. در اثر فعالیت لارو آفت، اپیـدرم سـطح زیـری بـرگ از پارانشیم جدا شده و حالت باد کرده به خود می گیرد.

از دیگر مینوزهای درختان میوه سردسیری می توان به دو گونـه دیگـر کــه در فــارس تحــت عنــوان مینــوز لکــه تــاولی روی بــرگ و دیگــری مینوز لکه مارپیچی، اشاره کرد که مشابه گونه های قبل است.

روش های کنترل:

نکته مهم در رابطه با علل طغیان این آفت و دیگر مینوزها، انجام سمپاشی های بی رویه در طول سـالیان متمادی برای کنترل آفت کلیدی کرم سیب و عوارض منفی ایـن سم پاشی ها از جمله قلع و قمع دشمنان طبیعی این آفـات از سویی، و ایجاد پدیده مقاومت به سموم معمـول فـسفره در آنهـا از سـوی دیگر است. در حالت طغیانی می توان از ترکیبات وسمومی مثل استامی پراید جهت کنترل آنها استفاده کرد.

ابزار وبمستر