• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

معرفی علف هرز سلمه تره

  • ۹۵
معرفی علف هرز سلمه تره

یک ساله تابـستانه، دارای انـشعابات پراکنـده، بلنـدی تـا 1 متـر، برگ ها به اشکال متفاوت ظاهر مـی شـوند. 

خـاک هـای مر طـوب، سبک و نرم را ترجیح می دهد. ساقه های آن موقعی که گیاه رشـد کافی می کنـد نـسبتاً چـوبی و محکـم مـی شـود. ریـشه هـای نـسبتاً

متراکم دارد که باعث می شود به سختی از زمین کنده شود.

از بوته هایی که در حال تشکیل بـذر هـستند نبایـد بـه عنـوان خـاک برگ اســتفاده شــود. ســلمه تــره متعلــق بــه خــانواده چغنــدر (Chenopodiacea) است و از این خـانواده علـف هـای هـرز دیگری مانند اسـفناج بـاغی (patula Atriplex) نیـز کـم و بیش در باغ ها ایجاد مزاحمت می کنند.

از آن جایی که این گیاهان، جز پهن برگ ها می باشند، برای از بین بردن آن ها می باست از پهن برگ کش ها استفاده کرد. هم چنین در باغات می توان از کلتیواتور استفاده کرد.

ابزار وبمستر