• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

موزائیک سیب

  • ۱۳۳
موزائیک سیب

علائـــم: 

در بهـــار روی بـــرگ هـای در حـــال رشـــد و نمـــو درختان آلوده، نواحی زرد کم رنگ تا کرم رنگ به وجود می آید. این نواحی ممکن است با لکـه هـای متفـاوت ونـامنظم، نقش شبکه رگبرگـی، نقـش خطـی، یـا بـه شـکل نوارهـایی در امتـداد رگبرگ های اصلی بـرگ، بـروز کنـد. 

بـا گذشـت زمـان، رنـگ لکه ها از زرد کم رنگ تا کـرم بـه زرد کـرم کمرنـگ یـا سـفید تغییر می کند و بعد از آن نکرزو می شود.

عامل بیماری: 

ویروسی است به نام ویروس موزاییک سیب  (Apple Mosaic Virus)

چرخه بیماری: 

ویروس مذکور در باغات دارای درخت آلوده انتشار پیدا نمی کنند و یا خیلی کم منتقل می شـوند. پخـش طبیعی بیماری بیشتر به پیونـد ریـشه نـسبت داده مـی شـود. نـاقلان طبیعی برای این ویروس شناخته نشده انـد و انتقـال آن بـا بـذر نیـز گزارش نشده است. ویروس موزاییک سیب را به طریق مکانیکی می توان به بسیاری از گیاهان علفی انتقال داد. 

کنترل: 

1 -کندن وانهدام درختان مبتلا به بیماری در باغ های آلوده 

2 -استفاده از نهال های عاری از ویروس برای واکاری یا احـداث باغات جدید 

توجه:

1 - ارقام گلـدن دلیـشیز و گرانـی اسـمیت سـیب بـه ایـن بیماری حساس هستند . 

2 – آموزش باغداران در راستای شـناخت بیماری (جهت اجتناب از گرفتن پیوندک از درختان آلوده به این بیماری)

ابزار وبمستر