• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

زنگ سیب

  • ۹۷
زنگ سیب

بیماری زنگ اخیراً در شمال غـرب کـشور روی سـیب بـروز یافته و در آن منطقه مشکل ساز شده است. 

علایم: 

در سطح فوقانی غالب برگ های پائین شاخه های درختـان سیب، لکه هایی بـه رنـگ زرد مایـل بـه نـارنجی تـا قرمـز بـا هاله زردرنگ و به شکل گرد تا بیضی کشیده دیده می شود و در قـسمت هـای زمینـه، رگبرگ اصلی، حاشیة برگ و دمبرگ منتشر می شود. در قـسمت مرکز این لکه ها، اسپرموگونیوم های قارچ قابل مشاهده است.

لکه های قهوه ای روشن با قطر 2 تا 18 میلیمتر پدیدار میشود کـه در وسط این لکه ها، تارهای جنسی قارچ به صورت مجتمع، به طـول 10 تـا 15 میلیمتر و به شکل استوانه ای خمیده تشکیل میگردد.

اسیوم های مذکور در قسمت گلگاه برخی میوه های درختان سیب نیز تشکیل می شود.

عامل بیماری: قارچی است به نام علمی Gymnosporangium confusum 

چرخه بیمـاری: 

قـارچ مـذکور روی سـروهای کـوهی (.spp Juniperus) زمـستان را گذرانـده و در اوایـل بهار همگـام بـا بارنـدگی هـا، تلیـوم هـای شـاخ ماننـد متـورم روی شاخه های سر و دیده می شوند کـه تلیوسـپورهای درون آنهـا آزاد شده، جوانه زده و تولید بازیدیوسپور می کنند. بازیدسپورها بعد از تشکیل با فشار در هوا پخـش شـده و بـا بـاد روی درختـان سـیب منتقل می گردند. این بازیدیوسپورها در صـورت وجـود رطوبـت، آلودگی را روی برگ ها و میوه های سیب قابل مشاهده است.

در اواخـر تابــستان، بازیدیوسپورها در فــضا پخــش شــده و روی سروهای کوهی قرار می گیرند. 

کنترل:

 1 - در صورت امکان حذف سروهای کوهی نزدیک باغـات سیب 

 2 - سمپاشی درختان سیب در بهـار بـا یـک قـارچ کـش با نسبت 1/5 در هزار

ابزار وبمستر