• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

کنترل خسارت خرگوش در باغات

  • ۱۶۲
کنترل خسارت خرگوش در باغات

رژیم غذایی: 

خرگوش از قسمت های گوناگون گیاهان مانند ریشه، پوست، جوانه و میوه و در زمستان از بوته ها تغذیه می کند. 

زادآوری و زیستگاه:

در تمـام زیـست گاه هـای کـشور، اعـم از منـاطق جنگلـی، کوهـستانی و بیابـانی و استپی زندگی می کند. طول بدن خرگوش 40تـا 68 سـانتی متـر و 

وزن آن 2 تا 7 کیلوگرم است.خرگوش ماده در تمام فصل ها تولید مثل دارد.

کنترل: 

خسارت این جونده در مناطق سردسیر و در سـال هـای سـرد و برفی روی درختان میوه سردسیری بیـشتر اسـت. بـرای کنتـرل آن می توان با ایجاد موانع فیزیکی ماننـد پیچیـدن دور تنـه نهـال هـا و درختـان ضـعیف بـا گـونی کنفـی بـه منظـور جلـوگیری از بـروز خسارت این آفت جلوگیری کرد. 

همچنین برای مبـارزه بـا آفـات جونده مثل خرگوش در پاییز قبل از ریزش برف، تنه نهال را با سم رابیـتکس(بـا 50 %مـاده مـوثر کربوکـسین تیـرام) کـه بـه عنـوان دورکننده عمل می کنـد آغـشته نماییـد (500گـرم سـم در 2 لیتـر آب) این عمل تقریباً دو ماه تاثیرگذاری مطلوب دارد.

ابزار وبمستر