• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

لکه چوب پنبه ای سیب

  • ۹۵
لکه چوب پنبه ای سیب

این اختلال در نتیجه کمبود کلسیم ایجاد می شود. در مواردی که کمبود کلسیم وجود داشته باشد، سلول هـای پوسـتی کـه سـالم بــوده و در حــال بــزرگ شــدن هــستند دچــار تمایزیــابی مجــدد میشوند که این امر ناشی از تقسیم های مستقیم غیرمیتـوزی اسـت و در نتیجه آن لکه چوب پنبه ای ایجاد می شود. این لکه ها همیـشه در گوشت میوه تشکیل می گردد.

در سیب رقم دلیشیز، این لکه ها معمولاً در تماس با پوست هستند.

کنترل:

در صورت مشاهده لکه چوب پنبه ای، لازم است میوه ها از نظر میــزان کلــسیم، توســط آزمایــشگاه خاکــشناسی مــورد بررســی قرار گیرنـد و پـس از تجزیـه میـوه، میـزان لازم کلرورکلـسیم کـه به صورت محلول پاشی روی میوه ها باید مـصرف گـردد، تعیـین و مصرف شود. ضمناً خودداری از مصرف زیاد کودهـای ازتـه، در تقلیل این اختلال موثر می باشد.

ابزار وبمستر