• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

معرفی علف هرز خرفه

  • ۱۳۶
معرفی علف هرز خرفه
یکساله، که در فصول بهار و تابستان جوانه می زنـد. سـاقه هـای گوشتی و ضخیم و قرمز رنگ و منشعب آن روی زمـین گـسترده می شود. 
علف هرز بسیار شایعی است که به علت گوشـتی بـودن سـاقه و برگ های آن تحمل زیادی نسبت به گرما و خشکی دارد. بذور ریز و سیاه رنگ فراوانی تولید می کند. 
زمین های نرم، حاصلخیز و سبک را ترجیح می دهد و به علت خوابیدگی روی زمین، از ادوات بـرش مـصون مانـده و در مقابـل علـف کـش هـای پـس رویـشی عمـومی (غیرانتخـابی) متـداول نیـز تـا حـدودی از خـود مقاومت نشان می دهـد. 
پـس از وجـین شـدن، چنانچـه در شـرایط مساعد قرار گیرد با تولید ریشه هـای نابجـا مجـدداً ادامـه زنـدگی می دهد پس وجین دستی، کولتیواتور و سم پاشی با علف کش های غیر انتخابی، نمی تواند راه حل مناسبی برای از بین بردن آن باشد و باید از علف کش های پهن برگ کش و انتخابی استفاده کرد.

ابزار وبمستر