• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

کپک خاکستری میوه (پس از برداشت)

  • ۷۴
کپک خاکستری میوه (پس از برداشت)

این کپـک از جملـه عـواملی اسـت کـه خـسارت آن در دماهـای معمول سردخانه زیاد می باشد. کپک مذکور بـه راحتـی از میـوه هـای آلوده به میوه های سالم منتقل و موجب خسارت زیاد می باشد. 

علائم: 

ظهور لکه های کوچک بـا حاشـیه نامـشخص و بـه رنـگ مازوئی که به تدریج این لکه ها بزرگ مـی شـوند. ایـن لکـه هـای مذکور در طول زمان به رنگ قهـوه ای بـا حاشـیه کمرنـگ دیـده می شوند. در میوه های نارس، لکه ها سفت و در میـوه هـای رسـیده نرم می باشند.

میوه های کاملاً فاسد شده نرم و به رنگ قهـوه ای مـی باشـند و بوی تخمیری از آنها به مشام می رسد. چنانچه رطوبـت بـالا باشـد، سطح میوه ها پوشیده از میسلیوم های سـفید متمایـل بـه خاکـستری همراه با اندام های سیاهرنگ (سختینه) قارچ میگردد. 

عامل بیماری: قارچی است به نام علمی 

 Botrytis cinerea 

چرخه بیماری:

کنیدی هـای قـارچ مـذکور بـا خـاک بـاغ و یـا بقایای مواد آلی به همراه جعبه ها به انبار منتقل می شوند. همچنـین میوه هایی که در انبار می پوسند منبع آلودگی می باشند. کنیدی هـا بیشتر با آب در اتاق های بسته بندی منتشر شده و پس از قرارگیری روی میوه ها از طریق زخم هـای موجـود در روی میـوه آلـودگی ایجاد می نمایند. آلودگی اولیه چند میوه به سرعت سبب آلودگی سایر میوه ها میشود. 

کنترل:

 آغشته سازی میوه ها پس از برداشت با یکی از قارچ کش هـای گروه بنزیمیدازول مثل تیابندازول یک در هـزار به صورت تنها یا مخلوط با کاپتان 3 در هزار.


ابزار وبمستر