• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

گیاه تاجریزی

  • ۶۷
گیاه تاجریزی

گیاهی است یک ساله تابستانه، ایستاده با ساقه هـای منـشعب. میـوه بـه شـکل انگــورک هــای گــرد ســیاه رنگ، بــه صــورت مجتمــع که توســط دمگل های نسبتاً بلند در فاصله برگ هـا از روی سـاقه هـا آویـزان است. 

گیاهی سمی است و شایع در اکثر باغ ها، که زمین های لومی کمی اسـیدی تا قلیایی، هوموسی، نفوذ پذیر، نرم و غنی از لحاظ ازت را ترجیح می دهد. گونه های شبیه آن به نام تاجریـزی زرد نیـز کم و بیش وجود دارد کـه میـوه آن هـا هنگـام رسـیدن زرد رنـگ می باشد. از این خـانواده (Solanaceae) عروسـک پـشت پـرده (alkekengi Physalis) و گونه های دیگـری از هم  جـنس را می توان نام بـرد کـه میـوه آن قرمز و یا سبز رنگ است.

گونه سیاه رنگ تاجریزی (Solanum nigrum)، گونه ای است که خواص دارویی بسیاری دارد و از آن به عنوان گیاه دارویی نیز یافت می شود. 

گونه ای که در بازار یافت می شود، مخلوطی از سه گونه تاج ریزی زرد، قرمز و سیاه است که خواص اصلی را تاج ریزی سیاه دارد. میوه های هر سه گونه در ابتدا سبز و سپس و به رنگ های دیگر بدل می شوند. 

از خواص آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

مدر(ادارار آور)، ملین(نرم کننده شکم)، درمان یبوست، مسکن و ضد درد، کاهنده درد و غیره اشاره کرد. همانطور که اشاره شد این گیاه سمی و حاوی آلکالوئید هاست و مصرف آن باید با احتیاط همراه باشد.

ابزار وبمستر