• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

علف هرز گندمک

  • ۹۰۳
علف هرز گندمک

یک ساله، که در پاییز یا در نقاط سایه و خنـک در هـر موقـع از سال جوانه می زند. ساقه های نازک و منشعب، برگ های صـاف و نوکدار و گل های سفید منفرد از ویژگی های این علف هرز است. 

ساقه ها روی زمین گسترده شده و در محل اتصال با خـاک تولیـد ریشه میکنند. 

کنـدن و جمـع آوری قـسمت هـای هـوایی چنـدان مشکل نیـست ولـی ریـشه هـای باقیمانـده در زمـین مجـدداً تولید گیاهان جدید می کنند، از این رو برای از بین بردن آن، باید از ریشه قطع شود و یا از گرامینه کش ها استفاده شود. 

این گیاه، از اردیبهشت شروع به تولید بذر مـی کنـد که برای چند ماه ادامه می یابـد. گنـدمک مـی توانـد در خزانـه هـا مشکلات جدی تری به وجود آورد. چنانچه به موقع کنتـرل نشود، بذور فراوانی به زمین می ریزد که برای سال های بیـشتری آلـودگی را تداوم می بخشد. هم چنین توده های انبود گندمک پوشش مناسـبی بـرای تجمع آفاتی مانند راب می باشد.