• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

روش های کنترل گل جالیز

  • ۷۸
روش های کنترل گل جالیز
🔶زمانی که علف هرز گل جالیز، در مزرعه و در کنار میزبانی مانند گوجه فرنگی ظهور می کند، قطعاً خسارت اولیه به ریشه وارد شده و بصورت یه گره، اصطلاحاً ریشه ها خفه کرده و از این طریق رطوبت و تغذیه ای که در دسترس میزبان قرار گرفته می شود را می مکد و از دلایل علائم زردی برگ ها در بوته گوجه فرنگی و سایر صیفی جات، میتوان به گل جالیز اشاره کرد.
🔶در خصوص گل جالیز سم اختصاصی عرضه نشده و هم چنین کنترل این علف هرز بسیار مشکل است. لذا جهت مقابله با این مشکل، فقط استفاده از یک روش اکتفاء نمی کند و باید به صورت تلفیقی مقابله صورت بگیرد که در این خصوص مواردی ذکر می گردد:
✔️ضدعفونی خاک با بهره از سمومی مانند متیل بروماید در جهت کاهش آلودگی خاک
✔️تناوب کشت ارقامی که باعث تحریک این گیاه می شوند؛ مثل فلفل(ریشه فلفل با ترشحاتی که دارد محرک رشد بذر این گل هست ولی میزبان خوبی نیست). و یا در صورت امکان کاشت برنج که با رطوبت بالا باعث پوسیدگی بذر این گل می شود.
✔️شخم عمیق به عمق ۴۰ یا ۵۰ سانتی متر که بذر این آفت مدفون شود و در دفعات شخمی سطحی تر انجام شود.
✔️بذر سالم کاشت شود که فاقد بذر و گرد گل جالیز باشد.
✔️کودهای دامی استفاده شود که فاقد بذرگل جالیز باشد.
مواردی که عرض شد در بحث پیشگیری بسیار موثر هستند و در خصوص رویت گل جالیز در حین کشت مواردی که باید عملیاتی شود، از این قرار است:
🔹گام اول و مهم وجین دستی گل جالیز است. البته به نحوی که فقط سرزنی شود نه اینکه از خاک کاملاً کنده شود که باعث تحریک رشد مجدد شود.(بهترین زمان سرزنی در ابتدای گلدهی قبل از تشکیل بذر هست.در غیر اینصورت باعث ازدیاد این علف هرز خواهد شد.) دقت شود که ساق و برگ و گل وجین شده به خارج از زمین منتقل شود و سوزانده شود.
🔹گام بعدی استفاده از سمومی است که در بحث کنترل این گیاه موثرند مانند:
✔️سم آپیروس که به صورت پودری، به میزان ۳۰ تا ۳۵ گرم در هکتار باید استفاده شود.
✳️زمان مصرف ۴۰ و ۶۰ روز بعد کاشت نشاء است.
✔️سم گلایفوزیت(رانداپ) به میزان ۵۰ سی سی در هکتار.

ابزار وبمستر