• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

کرم جوانه خوار

  • ۹۴
کرم جوانه خوار

عـــرض حـــشرات کامـــل 21-16 میلــیمتـــر اســـت، نرهـــا معمولاً کوچک ترند. بال های جلویی دارای مـتن قهـوه ای روشـن با نوارهای عرضی و نقش و نگار قهوه ای تیره می باشند.

آفت بـه تمـام درختان میوه سردسیری دانه دار و هسته دار همراه با فندق و گردو خسارت می زند. سیب میزبان ارجح آفت اسـت و از نظـر پـراکنش جغرافیایی از منـاطق کوهـستانی اسـتان هـای نیمـه شـمالی کـشور گزارش شده است. 

این آفت سالانه یک نسل داشته و زمـستان را به صورت دستجات تخم (پولک) همرنگ تنه و روی تنه و شاخه میزبان می گذراند. تخـم هـا در اول فـصل و همزمـان بـا بـاز شـدن جوانه های برگ و قبل از شکوفایی گل تفریخ می شوند. ابتدا از برگ های نو رسته تغذیه و سـپس گـل هـا و میـوه هـا را نیـز شامل می شـود. 

در اثـر تغذیـه آفـت، مجموعـه بـرگ هـای جوانـه باز نمی شوند. خسارت آفت روی میوه به صـورت نقـاط فرورفتـه چوب پنبـه ای بـروز مـی کنـد.

در سـنین بـالای لاروی و بـا رشـد برگدها، لاروها برگ را لوله کرده (لوله سیگاری) و در داخل آن تغذیه می کنند. لاروها ضمن تغذیه، برگ ها و میوه ها را بـه هـم چـسبانده و بـا تغذیه سطحی از میوه بدشکلی آنرا سبب می شوند.

روش های کنترل:

 همانطور که گفته شد خسارت آفت در منـاطق کوهـستانی بیشتر است. در صورت نیاز می توان قبل از شکوفایی گل ها اقـدام به مبارزه شیمیایی کرد . این سمپاشی آفت جوانه خوار دیگری که تقریباً همزمان و حتی اندکی زودتر از این آفـت فعالیـت خـود را شروع کرده است را نیز کنترل می کند و یا اینکه مبارزه با آن را تا زمان مبارزه با لیسه به تعویق انداخت.

ابزار وبمستر