• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

گرامینه کش ها

  • ۷۴
گرامینه کش ها

این گروه از علف کش ها قادرند اغلب علف های هرز خانواده غلات (Graminae) را به صـورت پـس رویـشی در بـسیاری از محصولات پهن برگ زراعی و باغی به طور انتخابی کنترل نمایند. با توجه به اینکه علف کش های مزبور فقط روی علف های هرز گرامینه مؤثرند، نمـی تـوان انتظـار داشـت کـه روی سایر علف هـای هـر ز تـک لپـه ای نظیـر انـواع اویارسـلام یـا پیازهای وحشی و غیره و طبعاً انـواع علـف هـای هـرز پهـن بـرگ موثر باشند. گراس کش های انتخابی در بـاغ هـا و خزانـه هـایی کـه شدیداً آلوده به انواع علف های هرز گرامینه نظیر مرغ، نـی و غیـره 

بوده و به دلیل خطرتراوش علف کش های قبلی روی شـاخ و بـرگ درختان و نهال ها، امکان مصرف آن ها وجود نداشته باشد، می توانند بسیار مفیـد و مـؤثر باشـند. ذیـلاً تعـدادی از ایـن گـروه علف کش ها که به ثبت رسیده و در کشور کم و بیش مورد مصرف دارند معرفی می شوند:

فوزیلیــد، نـــــابو – اس، فوکـــــوس، تارگا، گالانـت، گالانت سوپر.

 کلیه گراس کش هـای مـذکور بـه صـورت فرمولاسـیون EC(مایع غلیظ امولسیون شـونده ) در بـازار موجـود مـی باشـند . بـرای آگاهی از میزان و زمان مصرف و طیف تاثیر و سـایر نکـات فنـی لازم، لطفا به برچسب و برشور فنی آن ها مراجعه نمایند.


ابزار وبمستر