• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

نکات لازم در کاربرد علف کش ها

  • ۹۶
نکات لازم در کاربرد علف کش ها

در انتخاب سمپاش مناسب برای پخش یک علف کـش در بـاغ مانند هر جای دیگر، اصل بر این است که بتوان توسط آن، محلـول علف کش مورد نظر را به میزان توصـیه شـده و بـه طـور یکنواخـت روی علف های هرز پخـش نمـود. بـرای ایـن منظـور در هـر نـوع سمپاش، حداقل 2 نکته اساسی باید در نظر گرفته شود:

یکی ثابت بودن فشار در طول مدت سمپاشی، دیگـری وجـود نـازل مناسـب. یعنـــی انـــواعی بـــا پاشـــش بـــادبزنی (نـــه مخـــروط پـــاش)، با زاویه و قدرت پاشش مطلوب در دقیقه.

در ســمپاش هــای بــوم دار پــشت تراکتــوری کــه بــرای مــصرف علفکشها طراحی شده اند، معمولاً کلیه نکات فنـی لازم از طـرف کارخانه سازنده در نظر گرفته شـده و نیـازی بـه توضـیح بیشتر درباره آن ها نیست. در باغ های بزرگتر از یک هکتار که به صورت ردیفی احداث شده باشند، استفاده از سـمپاش هـای پـشت تراکتوری الزامی است. با اینگونه سمپاش ها می تـوان تمـام سـطح باغ را تا نزدیک خطوط کشت به طور یکنواخت سمپاشی نمود یا آنکه با کور کردن بعضی چشمه ها (نازلهـا) نوارهـایی را در بـین ردیف های کاشت باقی گـذاشت کـه علـف هـای هـرز را در آن هـا کوتاه نگه داشته یا به کشت گراس ها به منظور کمک بـه زیبـایی باغ و سهولت در رفت و آمد و جمعآوری محصول اختصاص داد. 

 در باغ های کوچک تر می توان برای مهـار علـف هـای هـرز از سمپاش های پشتی نیز استفاده نمـود و در ایـن مـورد سـمپاش هـای کتابی نسبت به سمپاش های سیلندری ارجحیت دارد. زیرا در آن هـا با استفاده از دسته تلمبه در بغل سـمپاش مـی تـوان حـین سمپاشـی فشار نسبتاً یکنواختی را ایجاد نمود. در صورت اجبـار در اسـتفاده از سمپاش های سیلندری، بهتر است آنها را حین سمپاشی با دست جابه جا نموده تا بتوان هر چند دقیقه یک بار روی زمین قرار داده و با تلمبه زدن، فشار سمپاش را در حد نسبتاً مطلوبی ثابت نگه داشته و از نوسانات زیاد آن تا حدودی جلـوگیری نمـود. 

بـه طـور کلـی برای سـمپاش هـای کولـه پـشتی نیـز هماننـد سـمپاش هـای پـشت تراکتوری باید از نازل های با پاشش بادبزنی با زوایـای 80 یـا 110 درجه و شماره های 2 تا 4 استفاده نمود. 

کاربرد علف کش ها بهتر است با فشارهای کمتری در مقایسه بـا حشره کش ها انجام شـود.

برای آنکه علـف کـش مـورد نظـر بـه مقـدار توصـیه شـده بـه طـور درسـت و یکنواخـت مـصرف شـود، بایـد سمپاش مورد استفاده قبل از سمپاشی کالیبره یا تنظـیم و تمام قسمت های آن بازرسی و رفع نقص گردد.

ابزار وبمستر