• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

تنش گرمایی چیست؟

  • ۱۴۹
تنش گرمایی چیست؟

افزایش دما به بالاتر از سطح آستانه برای یک دوره زمانی، می تواند موجب خسارت تغییرناپذیر در رشد و نمو گیاهان شود. بنابراین در گیاهان افزایش 10 تا 15 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای مطلوب، تنش و یا شوک گرمایی را موجب می گردد. در شرایط مناسب رطوبتی، گیاهان عمدتاً با افزایش تعرق خنک می شوند، ولی هنگامی که در معرض کمبود رطوبت نسبی هوا باشند، اثرات منفی تنش گرمایی نیز تشدید می گردد.

تنش گرمایی در مرکبات:

افزایش ناگهانی دما به همراه رطوبت نسبی پایین هوا می تواند برای میوه چه های مرکبات خطرناک باشد. 

بر این اساس در فصل بهار گرمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد به همراه کاهش رطوبت نسبی هوا (تا میزان 20 درصد و یا کمتر) در کنار وزش باد، می تواند ریزش برگ و میوه چه ها را تسریع نماید. لازم به ذکر است میزان تابش نور به سمت جنوب و جنوب غربی تاج بیشتر بوده که عموماً شدت بروز علائم خسارت ناشی از تنش گرما در این نواحی از تاج، بیشتر خواهد بود. 

عموماً در زمان تابش مستقیم آفتاب، دمای برگ های قسمت بیرون تاج نسبت به محیط اطراف افزایش می یابد. بر این اساس در بررسی از باغ های شرق مازندران (طی دوره زمانی 8 تا 10 خرداد 1394 ،) افزایش دمای 42درجه سانتیگراد با کاهش رطوبت نسبی (تا میزان 23 درصد) به همراه وزش باد (با سرعت بیش از 60کیلومتر) گزارش شده که توانسته بود موجب بروز تنش گرما و ظهور علائم خسارت (برگ و میوه چه) در برخی ارقام مرکبات گردد.


ابزار وبمستر