• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • جهرم، بلوار سپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کاربرد مالچ

  • ۲۱
کاربرد مالچ

مالچ به پوششی اطلاق می شود که روی سطح خاک و یا پای گیاه را می پوشاند. این پوشش می تواند از گیاهان زنده پوششی تا مواد غیر زنده، مانند خاک اره و یا پلاستیک را شامل شود. استفاده از مالچ در پای نهال، می تواند با ممانعت از برخورد مستقیم نور خورشید به بستر خاکی اطراف نهال، کاهش درجه حرارت خاک و حفظ رطوبت نسبی بستر کشت (زیر پوشش مالچ) را به همراه داشته باشد تااز اثرات منفی تنش گرمایی روی نهال، بکاهد. از این رو کاشت گیاهان همچون شبدر و یا پوشش های دیگر مانند برگ درختان خرما یا هر پوشش دیگر از این موارد می تواند، به عنوان مالچ برای مبارزه با تنش گرما روی نهال، مورد استفاده قرار گیرد.