• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

کاربرد مالچ

  • ۵۹
کاربرد مالچ

مالچ به پوششی اطلاق می شود که روی سطح خاک و یا پای گیاه را می پوشاند. این پوشش می تواند از گیاهان زنده پوششی تا مواد غیر زنده، مانند خاک اره و یا پلاستیک را شامل شود. استفاده از مالچ در پای نهال، می تواند با ممانعت از برخورد مستقیم نور خورشید به بستر خاکی اطراف نهال، کاهش درجه حرارت خاک و حفظ رطوبت نسبی بستر کشت (زیر پوشش مالچ) را به همراه داشته باشد تااز اثرات منفی تنش گرمایی روی نهال، بکاهد. از این رو کاشت گیاهان همچون شبدر و یا پوشش های دیگر مانند برگ درختان خرما یا هر پوشش دیگر از این موارد می تواند، به عنوان مالچ برای مبارزه با تنش گرما روی نهال، مورد استفاده قرار گیرد.

ابزار وبمستر