• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

معرفی علف هرز شیرتیغک نرم

  • ۸۱
معرفی علف هرز شیرتیغک نرم

یکساله، با ساقه ایستاده، توخالی و معمولاً منـشعب، پـر بـرگ و شیرابه دار. 

بریدگی در برگ ها نسبتاً عمیق و تـا حـدودی متقـارن است.قسمت انتهایی بـرگ 3 گـوش و قاعـده بـرگ دارای گوشـوارک راسـت و نوکـدار (بـرخلاف شـیرک زبـر، کــه در آن گوشوارک های برگ پیچیده و گرد اسـت). 

علـف هـرزی اسـت بسیار شایع در باغ ها و مزارع و حواشی و نقاط متروکه. خاک های ازته، نـسبتاً لـومی، شـنی و سـنگلاخ و کمـی مرطـوب را تـرجیح می دهد. تا 20 هزار بذر در هر گیاه تولید مـی کنـد کـه بـه آسـانی توسط باد به اطراف منتشر می شوند. بنابراین قبل از اینکه به بذر برود باید آن را از بین برد.


ابزار وبمستر