• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

اهمیت پتاسیم در فاز رویشی گیاه

  • ۶۷

چرا در فاز رویشی هر گیاه، حضور پتاسیم دارای اهمیت است؟

۱- تاثیر بارز پتاسیم در انتقال و ورود مواد در داخل سلول های گیاهی و آوند آبکشی 

۲- نیاز به حضور پتاسیم برای فرایند پروتئین سازی در گیاه

۳- نیاز پتاسیم برای جذب آب و توسعه سلولی

بنابراین در ابتدای فصل رشد بر اساس آزمایش خاک و نوع بافت خاک باید سنجش درستی از میزان پتاسیم داشته باشید.

و در صورت کمبود حتما در خاک و یا آب های اولیه از کودهای حاوی پتاسیم مانند سه بیست یا منو پتاسیم فسفات در مقادیر کم استفاده شود.

یک تصور غلط: 

انتقال تمام تغذیه پتاسیم گیاه، به اواخر فصل رشد آن.

ابزار وبمستر