• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

چند کشتی یا کشت مخلوط

  • ۵۸
چند کشتی یا کشت مخلوط

کشــت مخلوط عبارت از تولید دو یا چند محصول به طور همزمان، دریک قطعه زمین اســت. محققان زیادی مزیت کشــت مخلوط رادر مقایســه با کشت خالص حتی در شرایط مکانیزه گزارش کرده اند. 

برخــی از این مزایــا را افزایش عملکرد، کاهش آفات و بیماری ها و علف های هرز، کاهش ریسک و بهبود حاصلخیزی و حفاظت خاک به خود اختصاص می دهند.

در کل، اضافه محصول درکشت توأم، زمانی به دست می آید که گیاهانتشــکیل دهنده مخلوط از نظــر نحوه و میزان اســتفاده از منابع طبیعی بایکدیگر تفاوت داشــته باشــند. این گونه گیاهان باخصوصیات مورفولوژی(ظاهری) و فیزیولوژی (درونی و ژنتیکی) متفاوت در صورت کشــت در کنار یکدیگر قادر خواهند بود تااز عوامل محیطی اســتفاده بهینه به عمل آورند. به عبارت دیگر، رقابت بینگونه ای کمتر از رقابت درون گونه ای خواهد بود. 

افزایش دریافت و بهبود استفاده از نور، اغلب یکی از دلایل مزیت کشتمخلوط در مقایسه با کشت خالص بیان گردیده است. 

به طور کلی، کشت مخلوط به کاهش فشار علف های هرز کمک می کند.مشــاهده شده است که توانایی کشت مخلوط برای رقابت با علف های هرز به حداکثر رسیده است. 

ابزار وبمستر