• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

نکات لازم در سم پاشی زمستانه

  • ۶۶
نکات لازم در سم پاشی زمستانه

زمستان زمانی مناسب برای اقداماتی است که انجام آنها موجب کم شدن خسارت آفات در بهار و تابستان و در نهایت، کاهش نیاز به سمپاشی در این فصول می‏گردد.

یکی از مؤثرترین اقدامات، سمپاشی زمستانه (پیش بهاره) است. نکاتی مهم که برای سمپاشی زمستانه باید مورد توجه قرار گیرد:

1_ سمپاشی زمستانه را بعد از انجام هرس درختان انجام دهید.

2_ حداقل یک هفته قبل از تورم جوانه ها عملیات سمپاشی را انجام دهید.

3_ تنه درختان از شاخه ها هم مهمتر است.

4_ برای سمپاشی از مخلوط روغن ولک و یک سم حشره کش-کنه کش مانند دورسبان استفاده نمایید.

5_ برای اجتناب از دفعات سمپاشی می توانید از یک سم قارچکش-باکتری کش مانند مخلوط بردو یا اکسی کلرور مس هم استفاده کنید.

6_ میزان مصرف روغن ولک 2% (2 لیتر در صد لیتر آب) است. 

7_ قبل از مصرف روغن یا سموم ابتدا آنها را در مقداری آب ولرم به خوبی حل نمایید و سپس در مخزن سمپاش بریزید.

ابزار وبمستر