• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

تاثیر تراکم در کشت

  • ۶۸
تاثیر تراکم در کشت

در زراعت تک کشتی، تراکم بهینه یکی از عوامل موفقیت در تولید می باشــد. اگر میزان تراکم بوته بیش از حد بهینه باشد، عوامــل محیطــی موجود از جمله رطوبت، نور و مواد غذایــی در حد بهینه در اختیار هر بوته قرار نمی گیــرد و برعکس چنانچه تراکم بوته کمتر از حد مطلوب باشد از امکانات محیطی موجود به نحو مطلوب استفاده نمی شود که خود باعث کاهش محصول می گردد. 

تراکم بوته از جمله فاکتورهای مهم زراعی است که بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی و هم چنین مواد موثره آن ها، تاثیرگذار است.

در صورت تراکم شدید بوته ها باید اقدام به تنک کردن بوته های ضعیف تر کرد تا بوته های دیگر رشد و گسترش بهتر و مفیدتری داشته باشند.

ابزار وبمستر