• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

پوسیدگی اسکلروتینیایی کلم پیچ

  • ۵۰
پوسیدگی اسکلروتینیایی کلم پیچ

گیاه کلم پیچ با نام علمی oleracea Brassica و واریته ی capitata، یکی از سـبزیجات مهـم اقتـصادی و بـا سـطح وسیع کـشت در ایران و به ویژه در شهرستان ارومیه از استان آذربایجان غربی می باشد.

در این بیماری گیاهان بالغ کلم سفید و کلم قرمز، با نشانه زرد شـدن و ریزش برگ های بیرونی بوته ها، آبسوختگی یا قهوه شدن و نرم شدن قاعده دمبرگ ها و بـرگ هـای بیرونی سـر کلـم مواجه می شوند.

تـشکیل میسیلیوم سفید رنگ پنبه ای و تعداد زیادی سختینه سیاه رنگ و بزرگ، که از مشخصات پوسیدگی اسکلروتینیایی کلم است، نیز مشاهده می شود.

در صورت مشاهده این علائم، بافت های آلوده به همراه سختینه ها باید از مزرعه خارج شود.

در صورت تشدید بیماری نیز میتوان از قارچ کش استفاده کرد. 

ابزار وبمستر