• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

راه های انتقال شانکر باکتریایی مرکبات

  • ۷۶
راه های انتقال شانکر باکتریایی مرکبات
انتشار باکتری در مسافت های کوتاه توسط:
باد، 
باران، 
حشراتی از قبیل پروانه مینوز، 
ابزار آلوده باغبانی و انسان صورت می گیرد. 
بقایای گیاهی آلوده مرکبات و یا میزبان های دیگر، جعبه های حمل و نقل، کامیون ها، حمل میوه های آلوده با کشتی های تجاری و حشرات باعث انتشار عامل بیماری به نقاط دوردست می گردند.
 انتقال اصلی بیماری از راه انتقال مواد ازدیادی مانند پیوندک، نهال های بذری یا پیوندی است. 

ابزار وبمستر