• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عدس الملک؛ دانه سرخ شفابخش

  • ۶۹
عدس الملک؛ دانه سرخ شفابخش

عدس الملک، گیـاهی اسـت یکسـاله، علفی که در کنار جوی های آب و اطراف باغ هـا و مـزارع گنـدم رشـد می کند. پراکندگی رشد این گیاه در ایران، استانهای تهران و حاشیه آن، خوزستان و شمال کشور است. این گیاه دارای میوه هـایی (لگـوم ) به بزرگی 5/0×10-6 سانتیمتر، محتوی 9-6 دانه (بذر)، مسطح و قرمز رنگ است.

عدس الملک از جمله گیاهانی است که از اهمیت خاص تغذیه ای و دارویی برخوردارند و در زمینه کاهش وزن و کنترل دیابت کاربرد دارند. دانه های 

آن علاوه بر مواد نشاسته ای حاوی مواد پروتئینی و لیپیدی می باشند.

در طـب سنتی خواص درمانی متعددی به بذر عدس الملـک نسـبت داده شـده که از آن جمله میتوان اثر آن در پایین آوردن فشار خـون بـالا و نیـز کاهش قند و چربی خون را نام برد.ابزار وبمستر