• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

احداث باغ مرکبات

  • ۷۶
احداث باغ مرکبات

دماى مناسب: 

حداقل دماى مورد نیاز براى فعال بودن رشد مرکبات 12/5 درجه سانتى گراد مى باشد. آستانه خسارت سرما زدگى بین 3 الى 7 درجه سانتى گراد زیر صفر مى باشد که درصد رطوبت نقش مهمى در شدت خسارت دارد، که در اثر افزایش رطوبت، خسارت سرما زدگى نیز کمتر خواهد بود.

نیاز آبى: 

در مناطق مرطوب 7500 متر مکعب و در مناطق خشک 15000 متر مکعب در هکتار مى باشد.

بهترین نوع خاک: 

براى مرکبات شنى - لومى است. بیشترین و فعال ترین ریشه هاى درختان مرکبات در عمق 30 تا 40 سانتى مترى خاکقرار دارند.

نکته مهم در احداث باغ مرکبات آزمایش خاک جهت آگاهى و اطمینان از وجود نماتد هاى خسارت زا در زمین مورد نظر مى باشد.

در بین درختان میوه، مرکبات حساس ترین گروه به شورى خاک هستند و زمانى که EC خاک 3 باشد 21 درصد و در صورتى که EC خاک 4 تا 5 باشد به ترتیب 37 درصد و 52 درصد کاهش عملکرد خواهیم داشت.

ابزار وبمستر