• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

گیاه دگر آسیب چه گیاهی است؟

  • ۷۰
گیاه دگر آسیب چه گیاهی است؟

توجه به مصرف گسترده وبی رویه سموم شیمیایی و به خصوص علف کش ها در دهه های اخیر، به کارگیری گیاهان دگرآسیب و بقایای آنها در خاک را جهت کنترل گیاهان ناخواسته و فراهم آوردن شرایط مناسب رشد گیاهان به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

آللوپاتی به صورت واکنش متقابل مستقیم یا غیر مستقیم بین دو گیاه یا موجود تعریف می شود، به صورتی که مواد شیمیایی خاص توسط یک موجود تولید شده و این مواد که به مواد آللوپاتیک معروف هستند، فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان یا موجودات مجاور را تحت تاثیر قرار می دهد.

با مدیریت صحیح توان دگرآسیبی، علاوه بر کاهش خسارت علف های هرز، گامی موثر در کاهش مصرف علف کش هابرداشته خواهد شد. زیرا در اطراف ریشه و نزدیک این گونه گیاهان، هیچ علف دیگری سبز نمی شود.

لذا از خاصیت دگرآسیبی گیاهان دارویی نیز میتوان جهت فرونشانی علف های هرز بهره جست. 

شنبلیله از جمله گیاهانی است که دارای خاصیت دگرآسیبی می باشد. بذر و قسمت های هوایی شنبلیله قرن ها به عنوان منبع ارزشمندی از پروتئین در تغذیه انسان و دام مورد استفاده بوده و ریشه آن دارای مواد دگرآسیب می باشد که این مواد از جوانه زنی علف های هرزجلوگیری می کند و بر روند رشد گیاهچه علف هرز نیزتأثیر کاهشی دارد.

اگر دقت کرده باشید در پای درختان گردو و نزدیک به ریشه آن ها نیز علفی سبز نمی شود. این موضوع نیز به خاطر خاصیت آللوپاتیک این گیاه است. 

ابزار وبمستر