• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

ریزش میوه در مرکبات

  • ۶۵
ریزش میوه در مرکبات

ریزش میوه در مرکبات در شرایط کشور ما به دو نوع ریزش تقسیم مى شود:

ریزش اول: 

این نوع ریزش ناشى از گل هاى ناقص و تلقیح نشده بوده و از زمان گلدهى 3 الى 4 هفته بعد از آن ادامه داشته. تشخیص این نوع ریزش به این شکل مى باشد که دم همراه میوه جدا مى شود.

ریزش دوم: 

که به ریزش جودرو یا جون دراپ معروف بوده و بیشتر در اردیبهشت شروع مى شود. در این نوع ریزش میوه بدون دمجدا شده و معمولا موقعى که اندازه میوه ها 0/5 تا 2 سانتى متر باشد بیشتر رخ مى دهد.

طبق بررسى هایى که در ایران و جهان صورت گرفته است از مهمترین علت هاى افزایش ریزش گل و میوه مى توان به :

خاک اشباع از آب و آبیارى بیش از اندازه به خصوص در ریزش اول و کمبود یا ناکافى بودن مواد غذایى به خصوص ازت و بعد از آن عناصرى مانند روى، بر و مولیبدن اشاره کرد.

توصیه مى شود زمانى که قصد دادن کود به درختان خود را دارید سعى شود که کود ها را در ساعات پایانى آبیارى مصرف کنید خارج غذایى از دسترس ریشه ها خارج نگردد.

ابزار وبمستر