• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنه تارعنکبوتی (تارتن)

  • ۸۳
کنه تارعنکبوتی (تارتن)

گیاهان مورد حمله: 

توت فرنگی، انواع درختان میوه، صیفی و زینتی از میزبان.های این کنه در محیط های باز و گلخانه می باشد.

محل خسارت: 

برگ های جوان و تازه به لحاظ صاف و چرمی بودن سطح تحتانی برگ ها بیشتر مورد تغذیه و حمله کنه قرار می گیرند.

کنه های تارتن با فرو بردن کلیسرهای میله ای خود به درون سلول برگ و خالی نمودن محتویات آنها و تخریب سبزینه، رشد گیاه را دچار اختلال می نماید. در سلول های خسارت دیده در ابتدا ریز و زرد رنگی ظاهر میشود که با افزایش تغذیه مجموع سلولهای آسیب دیده به صورت لکه های زرد رنگ بر روی سطوح فوقانی و تحتانی برگ خسارت دیده ظاهر میشود که در نهایت برگ های خسارت دیه به رنگ قهوه ای در آمده و ریزش می کنند. خسارت کنه تارتن علاوه بر روی برگ، بر روی ساقه، گل و میوه گیاهان نیز مشاهده میگردد.

مبارزه: 

استفاده از کفشدوزکهای کنه خوار، سن شکارگر، کنه شکارگر، استفاده از روش مبارزه تلفیقی، نیسرون، انویدور

ابزار وبمستر